fbpx

Pirkimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Baltuonių kalakutų elektroninės parduotuvės (e-parduotuvės), esančios adresu baltuoniu.kalakutai.lt, taisyklės, toliau– Taisyklės, yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas – sudarė užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje Baltuonių kalakutų, pagrindu.

2. Sąvokos:

  • Baltuonių kalakutai – tai elektroninė parduotuvė baltuoniu.kalakutai.lt, kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkas yra Vlado Baltuonio ūkininko ūkis, juridinio asmens kodas 6433377, buveinės adr. Paukščių g. 9, Kalniškių k. Kartenos s., Kretingos raj., vykdydamas savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.
  • Atsiėmimas parduotuvėje– tai Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje arba prekių atsiėmimo punkte, kuris yra nurodytas užsakyme ir (arba) Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.
  • Pardavėjas – Vlado Baltuonio ūkininko ūkis, juridinio asmens kodas 6433377, buveinės adr. Paukščių g. 9, Kalniškių k. Kartenos s., Kretingos raj.,
  • Pirkėjas – asmuo, perkantis Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Baltuonių kalakutų e-parduotuvės paslaugomis. Pirkti Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.  Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Baltuonių kalakutųI e-parduotuvėje.
  • Pristatymas– tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse, kurios nurodytos Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.

3. Minimali užsakymo suma yra 40 EUR, mažesnės kainos užsakymų neleidžiama pateikti.

4. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – nuotolinė sutartis arba pirkimo – pardavimo sutartis) laikoma sudaryta, kai Pirkėjas iš Pardavėjo Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje pateiktų pasiūlymų suformuoja prekių užsakymą, pasirenka apmokėjimo būdą, nurodo pristatymo adresą, pateikia reikalingus Pirkėjo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant patvirtinimą apie Pirkėjo amžių ar kitas Pirkėjo ypatybes, kai tą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Pirkėjas patvirtina užsakymą. Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį.

5. Taisyklės yra šalis įpareigojantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo Baltuonių kalakutų  puslapyje metu ir turės iš naujo valią dėl Taisyklių patvirtinimo ar nepatvirtinimo (nepatvirtinimo atveju Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymo). Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo.

7. Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje užsakymai vykdomi tik vietovėse, kurios nurodytos Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.

8. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymų elektroninėje parduotuvėje.

9. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baltuonių kalakutai turi teisę laikotarpiu iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Baltuonių kalakutų e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Baltuonių kalakutų e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Baltuonių kalakutų e-parduotuvės ar Baltuonių kalakutų vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui. Konkrečią priemonę Baltuonių kalakutų parenka savo nuožiūra, vadovaudamasis proporcingumo principu.

11. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Baltuonių kalakutai turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Baltuonių kalakutams. Baltuonių kalakutams sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

11. Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti Baltuonių kalakutų e-parduotuvės veiklą, pranešęs apie tai Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje viešai. Užsakymai, pateikti iki Baltuonių kalakutų e-parduotuvės veiklos sustabdymo/ nutraukimo, baigiami įvykdyti pagal šias Taisykles.

II. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13. Pirkėjas gali naudotis Baltuonių kalakutų e-parduotuvės paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

  • Registruotas pirkėjas. Tokiu atveju Pirkėjas Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje turi susikurti Pirkėjo paskyrą naudodamas el. paštą, mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį. Jei Pirkėjas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Pirkėjo paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams. Norint sukurti Pirkėjo paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. 
  • Svečias (pirkėjas be paskyros). Tokiu atveju prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir adresą, jei Pirkėjas pasirenka pristatymą nurodytu adresu. Jei Pirkėjas pasirenka atsiėmimą parduotuvėje, nurodyti adresą nėra būtina.

14. Pirkėjas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga bei išsami informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Pirkėjo slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Pirkėjui. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Pirkėjo paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Pirkėjui. Jei Pirkėjo paskyra naudojasi kitas asmuo, Baltuonių kalakutai laikys, kad ja naudojasi Pirkėjas, išskyrus atvejus, jei naudojimąsi Pirkėjo paskyra prieinamu trečiajam asmeniui padarė Pardavėjas. Praradęs prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenis, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Baltuonių kalakutams, paskambindamas Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje “ nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą toje pačioje kontaktų skiltyje nurodytu el. pašto adresu.

15. Pasirinkdamas komunikacijos nustatymus, Pirkėjas pasirenka, ar pageidauja iš Baltuonių kalakutų gauti pranešimus ir naudingus pasiūlymus Pirkėjui. Pirkėjas gali pats pasirinkti komunikacijos kanalus, kuriais Baltuonių kalakutai siųstų jam pranešimus arba pasiūlymus. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka, kad nori gauti pranešimus ir pasiūlymus, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka, jog Baltuonių kalakutai jam siųstų pranešimus ir pasiūlymus Pirkėjo pasirinktais komunikacijos kanalais.

16. Jei Pirkėjas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savojoje Pirkėjo paskyroje.

17. Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Pirkėjui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Pirkėjas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes paminėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Pirkėjui apie užsakymo statusą.

18. Baltuonių kalakutai turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Baltuonių kalakutai, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Baltuonių kalakutų veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines ir kitas iš Taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje suteiktas paslaugas. Baltuonių kalakutai taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Baltuonių kalakutų veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti, tik gavus Pirkėjo sutikimą (t.y. pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku gauti Baltuonių kalakutų rinkodaros pranešimus, esu aiškiai informuota(s) apie teisę nesutikti, teisę bet kada atšaukti savo sutikimą“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus. Duomenys apie Baltuonių kalakutų e-parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Baltuonių kalakutų privatumo politikoje, skelbiamoje Baltuonių kalakutų e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Privatumo politika“.

19. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

III. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

20. Prekių kainos Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

21. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo – priėmimo.

IV. PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS IR GRAŽINIMAS

22. Visų Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje parduodamų prekių pagrindinės savybės nurodomos prie tos prekės esančiame aprašyme.

23. Pardavėjas neatsako už tai, kad Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų nuo Baltuonių kalakutų nepriklausančių techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

24. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims papildoma daiktų kokybės garantija nesuteikiama, galioja prekių kokybės garantija pagal įstatymą. Mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktas reglamentuoja, kad grąžinti tinkamos kokybės maisto produktą ar jį pakeisti nėra galima. Jeigu manote, kad pirkdami mūsų el. parduotuvėje  gavote nekokybišką mėsą prašome susiekti ir savo situaciją parašyti el. paštu aiste@kalakutai.lt

25. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Visų prekių Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje galiojimo laikas yra ne ilgesnis nei 5 paros laikymo ant prekės pakuotės nurodytoje temperatūroje.

26. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Baltuonių kalakutų e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

28. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

29. Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai pagrįstus nuostolius.

30. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Kiekvienas Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti su Baltuonių kalakutais iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Baltuonių kalakutus bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Baltuonių kalakutams neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr), Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo).